Elnät och elhandel

Skyllbergs Bruk började bygga kraftledningar för knappt 100 år sedan. Först elektrifierades industrin och därefter den kringliggande landsbygden, företrädesvis på mark som bruket ägde. Idag omfattar elnätet ett område mellan Kårberg i väster och Närkesberg i öster, respektive Skogaholm i norr och Mariedamm i söder. Ungefär 1400 abonnenter är anslutna till elnätet.

KraftstationEldistribition
Nätet består av 175 kilometer högspännings- och 200 kilometer lågspänningsledningar samt cirka 150 transformatorstationer. En del av den elkraft som säljs produceras i fyra egna mindre vattenkraftverk: två i Skogaholm och två i Skyllberg. Dotterbolaget SkyllbergsKraft AB ansvarar numera för elförsäljningen, medan Skyllbergs Bruks AB driver och förnyar kraftnätet.Elektrikerna, SkyllbergsKraft Skyllbergs Bruks AB

Ansvariga
Brukets linjemontörer utgörs av Torbjörn Andersson elansvarig, Felix Andersson, Jonny Andersson och Ove Nilsson.

Frågor / Felanmälan
Börja med att kontrollera mätaren.
Felanmälan på elkraftnätet kan göras under kontorstid på telefon 0583-403 00
Efter kontorstid på jourtelefon 0583-400 17
Frågor angående elräkning, elförbrukning med mera besvaras av Karin Skålberg eller Thomas Pehrson på brukskontoret i Skyllberg. Har du synpunkter på din elräkning eller vill du prata med extern rådgivare, myndighet etc? Läs mer

Allmänna avtalsvillkor
Villkoren är utarbetade av branschorganisationen Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket och gäller tills vidare. De omfattar bl.a. villkor om elnätsanslutning, avläsning av elmätaren, ersättning vid elavbrott, betalningsskyldighet och otillåtna efterkrav, förfallodagar och tidsfrister, ångerrätt, krav på säkerhet eller förskottsbetalning, avtalsbrott och avstängning samt vägledning och tvistlösning. Läs mer om Allmänna avtalsvillkor.

 

Elnät
Brukets elnät.


stolpe_transformator.jpg
Nätunderhåll, nybyggnation och jourverksamhet – så kan
elmontörernas arbete sammanfattas. Här är en helt ny stolpe
med transformator, vid Dovra, norr om Kårberg.

 

Leveranssäkerhet i elnätet. Läs mer

Avbrottsersättning vid strömavbrott. Läs mer

Vi är anslutna till tjänsten www.foranmälan.nu
Denna tjänst används när t.ex. en elinstallatör ska göra en föranmälan
om en ny anläggning. www.foranmalan.nu

overvakningsplan.gif
Övervakningsplan. Ansvaret och skötseln av elkraftnätet följer en plan vars åtgärder
under 2017 framgår av bifogade rapport.
Läs mer

elnatstariffer.png
Elnätstariffer. Gällande från 1 januari 2018. Läs mer